Procedura wydawania duplikatów

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
nr 2/2015/2016 z dnia 01.09.2015r.
Procedura
wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych
i pobierania opłat za te czynności
w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Podstawa prawna:


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych (Dz. U. 97. poz. 624 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 – do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej.
3. Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie płaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
5. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
6. Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do rejestru wydanych legitymacji szkolnych. Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji podpisując się i wpisując datę odbioru.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić:
– rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
– rok ukończenia szkoły/klasy.
2. Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2– do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej.
3. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.
4. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
5. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.
6. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub
na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze.
7. Duplikat zawiera:
– wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry w prawym rogu,
– dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,– pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
– datę wystawienia duplikatu,
– pieczęć urzędową,
– podpis dyrektora szkoły (nieobowiązkowo).
8. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające,
że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
9. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów – załącznik nr 3. Uczeń lub absolwent potwierdza odbiór duplikatu świadectwa podpisując się, wpisując datę odbioru oraz serię i numer dowodu osobistego przy odbiorze osobistym. W przypadku wysłania duplikatu listem poleconym, potwierdzenie odbioru dołącza się do rejestru.
10. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru po dołączeniu do podania zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem pocztowym za list polecony za potwierdzeniem odbioru.
11. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
III. Sposób zapłaty.
Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto Urzędu Miasta, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, nr konta: 54 1020 3714 0000 4902 0012 6854 z dopiskiem „za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej” lub „za wydanie duplikatu świadectwa” lub w kasie Urzędu Miasta.